Regia Angloɼum

Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxii bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.

Joɼvik Viking Feſtival (AD 950)

23 mí feaḃɼa2019 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Yoɼk, Yoɼkſhiɼe
Postċód: YO1 9WT

Meet the Vikingſ at Yoɼk Minſteɼ (AD 866)

26 mí feaḃɼa2019 (dia Máiɼt)
Áit: Yoɼk Minſteɼ, Yoɼk, Noɼth Yoɼkſhiɼe
Postċód: YO1 7HH

Vikingſ at the Muſeum (AD 900)

13 mí aibɼeán 2019 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Muſeum of Liveɼpool, Pieɼ Head, Liveɼpool, Meɼſeyſide
Postċód: L3 1DG

Wɼay Scaɼecɼow Feſtival (AD 890)

06 mí bealtaine 2019 (dia Luain)
Áit: Wɼay, Lancaſhiɼe
Postċód: LA2 8RG

Sheɼwood Viking Spɼing Thing

11 mí bealtaine 2019 (dia Saṫaiɼn) – 12 mí bealtaine 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Sheɼwood Pineſ, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG21 9JL

Newaɼk Caſtle

25 mí bealtaine 2019 (dia Saṫaiɼn) – 27 mí bealtaine 2019 (dia Luain)
Áit: Newaɼk-on-Tɼent, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG24 1BG

Hiſtoɼy Thɼough the Ageſ (AD 1069)

09 mí meiṫeaṁ 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Sheffield Manoɼ Lodge, South Yoɼkſhiɼe
Postċód: S2 1UL

Afteɼ the Romanſ: Fiſhbouɼne Palace (AD 950)

13 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 14 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Fiſhbouɼne Roman Palace, Chicheſteɼ, Weſt Suſſex
Postċód: PO19 3QR

Vikingſ in the Thɼee Hillſ (AD 867)

13 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 14 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Thɼybeɼgh, South Yoɼkſhiɼe
Postċód: S65 4NU

Weald and Downland Hiſtoɼic Life Weekend: Saxon Aɼchæology

20 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 21 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Singleton, Chicheſteɼ, Weſt Suſſex
Postċód: PO18 0EU

Gɼeen Fayɼe (AD 890)

20 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 21 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Beacon Countɼy Paɼk, Upholland, Lancaſhiɼe
Postċód: WN8 7RU

The Big Cheeſe - Caeɼphilly Caſtle (AD 1060)

27 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Caeɼphilly Caſtle, Glamoɼgan
Postċód: CF83 3FB

Vikingſ at the Muſeum (AD 900)

27 mí ḃuiḋe 2019 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí ḃuiḋe 2019 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Muſeum of Liveɼpool, Pieɼ Head, Liveɼpool, Meɼſeyſide
Postċód: L3 1DG