Regia Angloɼum

Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxvi bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.

Joɼvik Viking Feſtival

17 mí feaḃɼa2024 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Yoɼk, Yoɼkſhiɼe
Postċód: YO1 9WT

Wiɼɼal Viking Feſtival (AD 902)

25 mí bealtaine 2024 (dia Saṫaiɼn) – 26 mí bealtaine 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Wiɼɼal
Postċód: CH44 9AJ

Hiſtoɼy in the Paɼk (AD 1070)

21 mí meiṫeaṁ 2024 (dia hAoine) – 23 mí meiṫeaṁ 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Cɼaigtoun Countɼy Paɼk, St Andɼewſ, Fife
Postċód: KY16 8NX

Æthelſtan Show (AD 924)

20 mí ḃuiḋe 2024 (dia Saṫaiɼn) – 21 mí ḃuiḋe 2024 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Malmeſbuɼy, Wiltſhiɼe

Detling Militaɼy Odyſſey

24 mí luġnaſa 2024 (dia Saṫaiɼn) – 26 mí luġnaſa 2024 (dia Luain)
Áit: Detling, Kent
Postċód: ME14 3JF