Regia Angloɼum

Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxv bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.

Detling Militaɼy Odyſſey

27 mí luġnaſa 2022 (dia Saṫaiɼn) – 29 mí luġnaſa 2022 (dia Luain)
Áit: Kent County Showgɼound, Detling, Kent
Postċód: ME14 3JF

Appleby Caſtle (AD 1094)

27 mí luġnaſa 2022 (dia Saṫaiɼn) – 28 mí luġnaſa 2022 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Appleby-in-Weſtmoɼland, Weſtmoɼland
Postċód: CA16 6XH

Step Back in Time 2022 (AD 1050)

09 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2022 (dia hAoine) – 11 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2022 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Gainſboɼough, Lincolnſhiɼe
Postċód: DN21 2TU

Old Malton Mediaeval Day (AD 1150)

10 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2022 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Old Malton Pɼioɼy Chuɼch, Ryedale, Noɼth Yoɼkſhiɼe
Postċód: YO17 7HB

Gɼimſby Viking Feſtival

24 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2022 (dia Saṫaiɼn) – 25 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2022 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Gɼimſby, Lincolnſhiɼe

Robin Hood at Nottingham Caſtle (AD 1200)

24 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2022 (dia Saṫaiɼn) – 25 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2022 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Nottingham, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG1 6EL

Viking Day (AD 900)

08 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2022 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Silveɼ Sapling Campſite, Silveɼdale, Lancaſhiɼe
Postċód: LA5 0UJ