Regia Angloɼum

Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxiii bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.

Detling Militaɼy Odyſſey

29 mí luġnaſa 2020 (dia Saṫaiɼn) – 31 mí luġnaſa 2020 (dia Luain)
Áit: Detling, Kent
Postċód: ME14 3JF

Battle of Leweſ (AD 1264)

05 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2020 (dia Saṫaiɼn) – 06 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2020 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Leweſ Caſtle, Suſſex
Postċód: BN7 1XH

Rotheɼham Show (AD 1070)

05 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2020 (dia Saṫaiɼn) – 06 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2020 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Rotheɼham, Yoɼkſhiɼe
Postċód: S65 2BH

Coniſbɼough Faiɼ (AD 820)

19 mí meaḋón fóġṁaiɼ 2020 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Coniſbɼough Caſtle, Yoɼkſhiɼe
Postċód: DN12 3BU

Battle of Haſtingſ (AD 1066)

10 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2020 (dia Saṫaiɼn) – 11 mí deiɼeaḋ fóġṁaiɼ 2020 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Battle, Suſſex
Postċód: TN33 0AD