Regia Angloɼum

Víkingr

Tá Regia Angloɼum (téaɼma áɼſaiḋ a ċiallaíonn Ríoġaċtaí na Sacſanaċ) aɼ ċeann de na ċumainn ṁeánaoiſeaċa iſ mó ſa doṁan de’n ſtaiɼ ḃeo aguſ aṫléiɼiṫe. Díɼíonn ſiad aɼ an ſaoġal ṁíleaḋta, aguſ ſiḃialta ſa Ḃɼeatain Ṁóɼ eidiɼ anno Domini CDDDDMD. Cumann eidiɼnáiſiúnta atá xxxiii bliaḋain d’aoiſ iſ eaḋ Regia Angloɼum aguſ cé go ḃuil ſé lonnaiṫe ſa Ḃɼeatain, tá baill aca i ḃfad iſ i gcéin, Meiɼiceá Ṫuaiḋ, An Aifɼic Ṫeaſ, Cɼíoċ Loċlann ⁊ Oiɼṫeaɼ na hEoɼpa ſan áiɼeaṁ.

Cuid de na taiſbeánaiḋ ṗuiblí iſ eaḋ caṫa a ḃfuil deaɼmad déanta oɼṫa lé fada a aṫléiɼiú, aċt ní’l annſoin aċt cuid de ġníoṁaíoċtaí an ċumainn. Scɼúduiġṫe cɼúdaíonn ɼoinnt ṁaiṫ de na baill ceiɼdeanna tɼaidiſiúnta aɼ nóſ obaiɼ aḋmaid, bɼóidnéiɼeaċt, obaiɼ leaṫaiɼ aguſ ġníoṁaíoċtaí neaṁ-ṁíleaḋta eile a ḃí maɼ ċuid den ſaoġal le linn an Ré Ḋoɼċa, aguſ a ḃíonn aɼ taiſbeánaḋ ag ócáidí éagſaṁla i ɼiṫ na bliaḋna.

Féaċaim ṫíoſ d’ócáidí atá ag teaċt ċum cinn.

Joɼvik Viking Feſtival

22 mí feaḃɼa2020 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Yoɼk, Yoɼkſhiɼe
Postċód: YO1 9WT

Old Malton Mediaeval Day (AD 1150)

04 mí aibɼeán 2020 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Old Malton Pɼioɼy Chuɼch, Ryedale, Noɼth Yoɼkſhiɼe
Postċód: YO17 7HB

Sheɼwood Viking Spɼing Thing

02 mí bealtaine 2020 (dia Saṫaiɼn) – 03 mí bealtaine 2020 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Sheɼwood Pineſ, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG21 9JL

Fɼiendſ of Aſhton Paɼk Day (AD 902)

08 mí bealtaine 2020 (dia hAoine)
Áit: Aſhton Paɼk, Weſt Kiɼby, Wiɼɼal
Postċód: CH48 4DH

Newaɼk Caſtle

23 mí bealtaine 2020 (dia Saṫaiɼn) – 25 mí bealtaine 2020 (dia Luain)
Áit: Newaɼk-on-Tɼent, Nottinghamſhiɼe
Postċód: NG24 1BG

Meɼſeyſide Cub Camp (AD 890)

20 mí meiṫeaṁ 2020 (dia Saṫaiɼn)
Áit: Tawd Vale Scout Campſite, Lathom, Lancaſhiɼe
Postċód: L40 5UL

Living Hiſtoɼy at Shipley Countɼy Paɼk

03 mí ḃuiḋe 2020 (dia hAoine) – 05 mí ḃuiḋe 2020 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Heanoɼ, Deɼbyſhiɼe
Postċód: DE75 7GX

Gɼeen Fayɼe (AD 890)

25 mí ḃuiḋe 2020 (dia Saṫaiɼn) – 26 mí ḃuiḋe 2020 (dia Doṁnaiġ)
Áit: Beacon Countɼy Paɼk, Skelmeɼſdale, Lancaſhiɼe
Postċód: WN8 7RU